S'obre la convocatòria d'ajuts per a llibres i material escolar a Valls

Els interessats poden presentar les sol·licituds fins al 24 d'agost
La convocatòria d'ajuts per a l'adquisició de llibres de text i altre material escolar ja ha sigut oberta per l'Ajuntament de Valls | delCamp

 

La convocatòria d'ajuts per a l'adquisició de llibres de text i altre material escolar ja ha sigut oberta per l'Ajuntament de Valls. Aquests ajuts estan destinats a totes aquelles famílies que es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica els fills de les quals estiguin escolaritzats en centres, públics o concertats, de Valls. Les subvencions serveixen tant per als cicles d'educació infantil com per a l'educació primària o secundària obligatòria.

  

  

Per al curs entrant, es podran efectuar les sol·licituds fins al 24 d'agost adreçant-se a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, situada en la plaça del Blat, número 1. El curs passat, l'Ajuntament va fer entrega de 35.921 € en subvencions destinades a 359 famílies. Aquesta iniciativa és una de les principals línies de subvenció de la regidoria de Benestar Social junt amb els ajuts de menjador escolar.

 

 

Requisits per a sol·licitat l'ajut

- S'ha d'estar empadronat a Valls, com a mínim des de fa sis mesos

  

- S'ha d'estar matriculat en qualsevol dels cursos d'ensenyament, siguin d'educació infantil, primària o secundària obligatòria.

  

- S'ha d'estar al corrent de les obligacions de la Seguretat Social i Hisenda

  

- S'han de justificar els ingressos de la unitat familiar. Es prendrà com a referència l'Indicador de Renda de Suficiència (IRSC). Les famílies amb un membre podran superar, com a molt, un 30% de l'IRSC; amb dos membres, un 60%; amb tres membres, un 75%; amb quatre membres, un 90%; amb cinc membres, un 105%, i amb sis membres, per sobre del 120%.

 

 

Dades que hauran de constar a les sol·licituds

- Aquells qui tinguin la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar la composició de la unitat familiar o nucli de convivència junt amb original i fotocòpia del DNI del sol·licitant i dels membres de la unitat familiar majors de 16 anys o documentació acreditativa de la identitat. Aquells qui no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de presentar original i fotocòpia del NIE, passaport, o document que el substitueixi legalment.

  

- També caldrà presentar original i fotocòpia del llibre de família complet, amb sentència de separació o divorci, o conveni regulador on consti la pensió alimentària i custòdia dels fills si s'escau. Les unitats familiars formades per una o dues persones jubilades que convisquin amb fills majors d'edat no hauran d'aportar el llibre de família.

  

- Si s'escau, s'haurà de presentar el document acreditatiu d'acolliment.

  

- Així mateix, s'haurà de presentar la declaració responsable d'estar el corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social així com la declaració responsable de no incórrer en cap dels supòsits establerts per l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

  

- També es presentarà la sol·licitud de transferència bancària per al cobrament de la subvenció

  

- Per últim, s'aportarà l'acreditació de la situació laboral i dels ingressos de la unitat familiar, segons els casos: qualsevol justificant admès en dret de la totalitat d'ingressos de tots els membres de la unitat familiar o nucli de convivència. Original i fotocòpia de la declaració de la renda d'Hisenda de l'any anterior a la convocatòria. Certificat d'atur dels majors de 16 anys. Certificat de percebre pensions de l'Administració pública i la seva quantia. Declaració acreditativa de la reclamació de la pensió d'aliments (en cas de separació i quan no es compleix.

 

💬 Fes clic aquí per rebre al teu mòbil l'actualitat de Tarragona. És gratis!

Comentaris