Valls consolida subvencions per a la contractació de majors de 45 anys i a joves emprenedors

S’hi podran acollir les empreses que hagin ampliat plantilla o els joves que hagin creat una nova activitat

L’Institut Municipal de Desenvolupament Local Vallsgenera obrirà la convocatòria de dues línies de subvencions per incentivar la contractació laboral de col·lectius amb major dificultats de trobar feina. En concret, consolida en primer lloc les subvencions a empreses que contractin aturats majors de 45 anys i, a la vegada, torna a convocar la línia d’ajuts econòmics a joves emprenedors.

 

Ambdues línies de subvencions es van introduir l’any 2017 com a novetat dels ajuts municipals a la promoció econòmica i a la creació d’ocupació, amb l’objectiu de facilitar que les empreses ampliessin plantilla i contractessin majors de 45 anys i fomentar, en paral·lel, l’emprenedoria entre els joves de 18 a 35 anys, segments de població que presenten nivells més baixos d’inserció laboral. L’any 2017, en la primera convocatòria d’aquestes dues línies d’ajuts econòmics, es van atorgar 13 subvencions per valor de 10.900 euros.

 

Subvencions per incentivar la contractació de majors de 45 anys

La subvenció per a majors de 45 anys pretén fomentar la contractació laboral d’aturats i residents a Valls, de majors de 45 anys per part d’empreses o entitats de la ciutat. La subvenció municipal és de 800 euros per treballador contractat, amb un màxim de 2.400 euros per empresa. El contracte, en qualsevol modalitat de contractació, ha de ser d'una durada mínima de 12 mesos.

 

Podran obtenir la subvenció les empreses que compleixin els següents requisits:   

-        Empreses que s’estableixin o estiguin establertes al municipi de Valls.

-        Que la gestió de l’oferta laboral es realitzi a través de la Borsa de Treball de l’IMDL Vallsgenera.

-        No  haver tramitat cap ERO durant els 12 mesos anteriors, a la data de sol·licitud.

-        No haver acomiadat cap treballador en els 12 mesos últims per causes improcedents o objectives.

-        Que l’activitat empresarial que realitzin està enquadrada en un IAE o CNAE

-        No estar compresa en els supòsits de l’art. 13.2 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre.

-        Que amb el nou contracte que es demana la subvenció, l’empresa incrementa la plantilla de treballadors per sobre de la mitjana dels 12 últims mesos.

-        Complir amb la normativa de prevenció de riscos laborals i amb la Llei General dels Drets de les persones amb Discapacitat

 

Les persones contractades hauran de complir els requisits següents:

-        Tenir 45 anys o més a la data de la contractació.

-        Estar empadronat a Valls (antiguitat mínima 6 mesos).

-        Estar inscrit a la Oficina del SOC com a demandant no ocupat (aturat).

-        Estar inscrit a la Borsa de Treball de l’IMDL Vallsgenera.

-        No haver estat contractat per la mateixa empresa en els 12 mesos anteriors.

 

Subvenció a emprenedors

D’altra banda, els ajuts a joves emprenedors té com a objectiu potenciar la creació d’empreses i fomentar l’emprenedoria i l’autoocupació. Els beneficiaris són aquelles persones físiques o jurídiques que iniciïn una activitat de negoci amb domicili social a Valls. La quantia màxima de la subvenció atorgada són 850 euros per projecte d’emprenedoria.

 

Podran obtenir la subvenció els joves emprenedors que compleixin els següents requisits:

-        Tenir entre 18 i 35 anys.

-        Estar en situació aturat inscrit com a demandant d’ocupació al SOC.

-        Estar inscrit a la Borsa de Treball IMDL Vallsgenera.

-        Estar empadronat al municipi de Valls amb una antiguitat de 6 mesos.

-        Haver posat en marxa un projecte empresarial a la ciutat de Valls durant l’any en curs.

-        Trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributaries fiscals i de Seguretat Social així com amb l’Ajuntament de Valls, en la data de la sol·licitud de la subvenció.

-        Aportar justificant de la despesa superior a la subvenció.

-        Estar donat d’alta com a usuaris en el servei d’emprenedoria de Vallsgenera, haver realitzar el pla d’empresa i tenir el certificat de viabilitat signat per la xarxa oficial Catalunya Emprèn del departament d’Empresa i Coneixement. 

💬 Fes clic aquí per rebre al teu mòbil l'actualitat de Tarragona. És gratis!