montblanc

Comença l'asfaltatge del carrer Senan de Montblanc

El projecte incideix plenament en la descongestió d'un seguit de vies principals de carrers que donen accés a una important àrea de serveis de la capital de la Conca de Barberà

Aquesta setmana han començat les obres d'asfaltatge del carrer Senan de Montblanc, en el tram comprès entre l'avinguda Doctor Folch i el carrer Reboll. Aquesta obra s'inclou en els treballs d'urbanització del carrer Senan, que té per finalitat facilitar el trànsit de vianants i millorar la connectivitat urbana i el trànsit dels autobusos de transport dels escolars de la comarca al complex educatiu i esportiu que gestiona el Consell Comarcal de la Conca de Barberà.

El projecte incideix plenament en la descongestió d'un seguit de vies principals de carrers que donen accés a una important àrea de serveis, on es troben concentrats el CEIP Les Muralles, la llar d'infants Els Merlets, l'IES Martí l'Humà, el centre d'educació especial Tilmar i la zona esportiva, amb l'accés a les instal·lacions del camp de futbol, la piscina i el pavelló municipals.

Els treballs d'urbanització estan afectant una superfície total de 1.354,59 metres quadrats de vorera i 1.662,91 metres quadrats de paviment, amb una longitud total de 291,271 metres, una amplada de vial de 10,35 metres i voreres d'amplada variable entre 3,50 i 4,75 metres.

Les obres que s'han realitzat fins ara són treballs previs de moviments de terres i demolicions de voreres i formigons; preparació de serveis soterrats, com rases, canalitzacions i formacions de pericons i registres per a l'aigua, clavegueram, enllumenat públic, baixa tensió, telefonia i fibra òptica; formació i alineació de voreres; i formació de base de tot-ú, regs bituminosos i nous paviments intermitjos i de rodadura de MBC a calçada. Quan finalitzi l'asfaltatge que s'està fent actualment, es passarà al recrescut fins a nova rasant de marcs i tapes de pous de clavegueres o altres serveis existents; plantació d'arbres; pintura vial de zones d'aparcament, pictogrames i passos de vianants; i col·locació de la senyalització vertical.

Cal tenir en compte que el carrer Senan, en el tram comprès entre els carrers l'Espluga de Francolí i Josep Maria Tosas ja té una urbanització prèvia al seu marge dret, on compta amb la meitat del carrer pavimentat i una vorera de panot ja feta. El pressupost total del projecte és de 371.333, 19 euros, i el termini per a l'execució de les obres serà de tres mesos.


Comentaris