Comença l'asfaltatge del carrer Senan de Montblanc

El projecte incideix plenament en la descongestió d'un seguit de vies principals de carrers que donen accés a una important àrea de serveis de la capital de la Conca de Barberà
El pressupost total del projecte és de 371.333, 19 euros, i el termini per a l'execució de les obres serà de tres mesos | Cedida

 

Aquesta setmana han començat les obres d'asfaltatge del carrer Senan de Montblanc, en el tram comprès entre l'avinguda Doctor Folch i el carrer Reboll. Aquesta obra s'inclou en els treballs d'urbanització del carrer Senan, que té per finalitat facilitar el trànsit de vianants i millorar la connectivitat urbana i el trànsit dels autobusos de transport dels escolars de la comarca al complex educatiu i esportiu que gestiona el Consell Comarcal de la Conca de Barberà.

El projecte incideix plenament en la descongestió d'un seguit de vies principals de carrers que donen accés a una important àrea de serveis, on es troben concentrats el CEIP Les Muralles, la llar d'infants Els Merlets, l'IES Martí l'Humà, el centre d'educació especial Tilmar i la zona esportiva, amb l'accés a les instal·lacions del camp de futbol, la piscina i el pavelló municipals.

Els treballs d'urbanització estan afectant una superfície total de 1.354,59 metres quadrats de vorera i 1.662,91 metres quadrats de paviment, amb una longitud total de 291,271 metres, una amplada de vial de 10,35 metres i voreres d'amplada variable entre 3,50 i 4,75 metres.

Les obres que s'han realitzat fins ara són treballs previs de moviments de terres i demolicions de voreres i formigons; preparació de serveis soterrats, com rases, canalitzacions i formacions de pericons i registres per a l'aigua, clavegueram, enllumenat públic, baixa tensió, telefonia i fibra òptica; formació i alineació de voreres; i formació de base de tot-ú, regs bituminosos i nous paviments intermitjos i de rodadura de MBC a calçada. Quan finalitzi l'asfaltatge que s'està fent actualment, es passarà al recrescut fins a nova rasant de marcs i tapes de pous de clavegueres o altres serveis existents; plantació d'arbres; pintura vial de zones d'aparcament, pictogrames i passos de vianants; i col·locació de la senyalització vertical.

Cal tenir en compte que el carrer Senan, en el tram comprès entre els carrers l'Espluga de Francolí i Josep Maria Tosas ja té una urbanització prèvia al seu marge dret, on compta amb la meitat del carrer pavimentat i una vorera de panot ja feta. El pressupost total del projecte és de 371.333, 19 euros, i el termini per a l'execució de les obres serà de tres mesos.

"🎞Montblanc es transforma en un plató per la gravació d’un anunci publicitari" "AGENDA: Arriba una nova edició de Festalateva, la Setmana de la Joventut de Montblanc"