Busquen personal per a la llar d'infants i l'escola de música de Montblanc

Per a la llar d'infants es faran dues borses separades i una per a l'escola de música
Ja es coneixen les bases dels concursos per a la constitució de les borses de personal a la llar d'infants i a l'escola de música municipals | delCamp.cat

 

Ja es coneixen les bases dels concursos per a la constitució de les borses de personal a la llar d'infants i a l'escola municipal de música de Montblanc. Segons ha informat l'ajuntament montblanquí, per a la llar d'infants es diferenciaran dues borses, una destinada als educadors i una altra per a monitors de menjador. D'aquesta manera, s'espera poder cobrir més fàcilment totes les necessitats del centre.

 

Les contractacions laborals que es formalitzin seran de caràcter interí o durada indeterminada. Així, per a l'escola de música es busca la cobertura d'eventualitats o mestres específics, segons l'instrument o especialitat. La jornada de treball és temporal i la dedicació horària s'explicarà en el moment de la contractació, en funció del nombre d'alumnes matriculats.

 

Requisits per al concurs de la llar d'infants

Els interessats en participar en el concurs per entrar a la borsa de la llar d'infants han de complir els següents requisits: haver complert els 16 anys, posseir la nacionalitat espanyola, la de qualsevol país de la Unió Europea o dels estats que permetin la lliure circulació de treballadors. Els estrangers amb residència legal a Espanya també es podran presentar al concurs.

 

D'altra banda, també es requerirà el nivell C1 de català, per als educadors, i el B per als monitors. A més, les persones estrangeres també hauran de confirmar el nivell C1 de castellà. L'interessat haurà d'estar habilitat per a l'exercici de funcions públiques, i no haver estat separat de cap administració pública prèviament.

  

  

Els educadors, per la seva part, necessitaran el títol de tècnic superior en educació infantil o equivalent, mestre en l'especialització en educació infantil, el grau universitari en educació infantil, o la doble titulació de grau d'Educació Infantil i Educació Primària. Els monitors, d'altra banda, hauran d'estar en possessió del carnet de lleure o de monitor de menjador.

 

Alhora, els candidats no poden haver estat condemnats per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual i, per demostrar-ho, s'haurà d'acreditar la certificació negativa del Registro de Delincuentes Sexuales. A més, s'haurà d'entregar una declaració jurada de no haver estat condemnat per aquests delictes sexuals, ni per delictes de tràfic de persones i s'haurà d'autoritzar a l'Ajuntament perquè pugui demanar les dades al registre central de delinqüents sexuals.

 

Les bases i la convocatòria es publicaran en la seu electrònica municipal, en el Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

 

Requisits per a l'escola de música

Per a la borsa de personal de l'escola de música hi ha dos tipus de requisits. En primer lloc estan els requisits genèrics per a totes les especialitats com tenir la nacionalitat espanyola, de la Unió Europa o d'un estat amb lliure circulació de treballadors; tenir més de 16 anys i no arribar a l'edat de jubilació forçosa. L'individu que es presenti també ha de posseir capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques i acreditar el nivell C1 de català. Aquells qui no tinguin la nacionalitat espanyola, hauran d'acreditar un nivell superior o nivell C2 de castellà. A més, caldrà que es disposi del certificat assegurant que no s'ha estat condemnat per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual o per tràfic de persones. Per a cada especialitat s'han de presentar les titulacions corresponents que s'adaptin a la posició laboral.