URGENT

Rescaten un turista en estat crític després de perdre el coneixement a la platja de la Pineda

Implementació del nou registre de control horari a les empreses

Aquest passat diumenge 12 de maig de 2019, va entrar en vigor el Reial Decret Llei 8/2019 de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral a la jornada de treball.

 

La mesura amb rang de llei, i de caràcter clarament sancionador, afectarà de manera immediata als 19.471.000 de treballadors espanyols comptabilitzats per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), creant un marc de seguretat jurídica tant per a treballadors com per a les empreses, facilitant, en conseqüència, un major i més efectiu control per part de la Inspecció de Treball.

 

No obstant això, atesa la manca de concreció i desenvolupament de la nova legislació, sobretot en matèria d'implementació, preveiem que es generaran una infinitat de qüestions potencialment litigioses que quedaran al criteri de les decisions que es vagin adoptant en cada cas per part de inspecció de Treball i Seguretat Social, i en última instància, per part dels tribunals de justícia.

 

Un dels dubtes que més qüestions suscita és la relativa als treballadors desplaçats o els treballadors en situació “Smart Work”.

 

Pensem, per exemple, en treballadores comercials o treballadors que exerceixen la seva jornada des del seu propi domicili. Aquest extrem no s'inclou en el RD-Llei 8/2019, ja que no es fa cap diferenciació entre els treballadors i únicament es fa referència a que la jornada ha de ser registrada, indicant expressament que el registre es realitzarà "respecte de cada persona treballadora". Aquesta manca de concreció de la norma, si estem a la seva literalitat, obligarà a aplicar la mesura també per a treballadors en aquesta situació, de manera que el ventall de conflictes laborals ja s'ha començat a dibuixar.

 

Per tot això, i només podent dibuixar un punt de partida atenent-nos a la literalitat de la Llei, intentem solucionar els següents dubtes.

 

Com es pot gestionar el control d'horari?

 

La norma no estableix ni recomana cap mètode o modalitat concreta per registrar el control de l'horari laboral, de manera que l'empresa tindrà llibertat total a l'hora de triar el seu propi sistema. No obstant això, la recomanació d’Europraxis Legal és que aquest sistema garanteixi fiabilitat i invariabilitat de les dades en un sistema que haurà, com a mínim, de registrar cada dia de servei, fent constar l'hora d'inici i finalització de la jornada.

 

Com estem plenament immersos en un món cada cop més digitalitzat, segurament els mètodes analògics es preveuen com aquells menys recomanables per garantir els principis de fiabilitat i invariabilitat que esmentàvem anteriorment, de manera que això farà inevitable la implementació d'un control electrònic que de ben segur plantejarà una complexa implementació si tenim en compte la directa relació que existeix amb l'actual reglament de protecció de dades de caràcter personal.

 

Quant de temps es hauran de guardar els registres de jornada?

 

La norma estableix l'obligació per a l'empresa de conservar els registres durant el termini de 4 anys. En aquest període de temps, la informació ha de quedar a disposició de les persones treballadores i les autoritats laborals competents; termini que no eliminarà l'actual caducitat anual del Dret a reclamacions de quantitat, per hores extres, en seu laboral.

 

A més, hi ha una obligació d'informació sobre els registres a favor dels representants dels treballadors, els quals hauran de ser informats per l'empresa de les hores extraordinàries realitzades pels treballadors, rebent a aquest efecte un resum del registre de la jornada del treballador que hagi realitzat hores extraordinàries.

 

A qui beneficia aquesta nova normativa?

 

Com succeeix en tot salt normatiu, cada actor implicat busca obtenir un rèdit de la nova regulació, ara bé, -A qui beneficia més aquesta nova iniciativa del legislador?

 

Si bé aquesta avaluació pot ser totalment subjectiva, podem recollir una sèrie d'avantatges per a cadascuna de les parts, deixant el resultat a criteri de cadascú.

 

Per part del treballador identifiquem les següents avantatges:

 

• Possibilitat d'evitar l'abús i el frau en l'acompliment de la feina fora d'horari ordinari, això és, les hores extraordinàries, havent de reflectir aquestes hores tant en el camp salarial com en les cotitzacions a la Seguretat Social.

 

• Eliminació de jornades que excedeixin el límit horari previst per Llei, així com també l'eliminació d'abusos en matèria de descansos entre jornades laborals.

 

Per part de l'empresari identifiquem les següents avantatges:

 

• Control directe del rendiment en els centres de treball en clau d'eliminació de l'absentisme i falta de puntualitat.

 

• Eliminació de l'abús existent en algunes accions judicials de reclamació de quantitats per hores extraordinàries, sempre que hi hagi un efectiu control degudament implementat.

 

• Millora en el compliment de normes de seguretat i salut en el treball.

 

Quines sancions es preveuen?

 

L'incompliment empresarial en el control de l'inici i la fi de la jornada i les hores efectives de treball, suposarà sancions d'entre 60 i 187.515 euros en funció de la gradació de la falta.

 

En el cas d'infracció, l'autoritat laboral (Inspecció de Treball i Seguretat Social) està facultada plenament per desplegar l'activitat inspectora en aquest sentit i per tant, imposar les corresponents sancions en cas de constatar incompliment empresarial constitutiu d'infracció en aquesta matèria. En conseqüència, totes les empreses han d'estar preparades per aquesta eventualitat, tenint en compte que encara estem en una fase inicial de la referida implementació, per la qual cosa haurem de veure com es van desenvolupant les més que previsibles instruccions que s'aniran donant per part del Ministeri de Treball i finalment per part dels tribunals de justícia, els quals hauran de resoldre sobre la casuística que es vagi generant arran de l'inici de procediments sancionadors i denúncies per part dels propis treballadors.

 

L'INE va calcular durant el passat any 2018 que es van realitzar a Espanya un total de 6,4 milions d'hores extraordinàries. Així doncs, s'acosten els conflictes.

 

Ferran Ollé Represa

Advocat