Valls adopta mesures en matèria d'habitatge per a persones amb hipoteca o lloguer

S'ha obert un servei d'informació destinat a les famílies afectades

L'Ajuntament de Valls, a través de la Regidoria d'Habitatge i de l'Oficina Local d'Habitatge, posen en marxa un servei d'assessorament per a les persones que, a causa del coronavirus, es puguin trobar en una situació de vulnerabilitat econòmica i tinguin dificultats per pagar el lloguer o l'hipoteca. La crisi sanitària ha provocat una disminució d'ingressos de nombrosos ciutadans que s'han quedat a l'atur, han patit un ERTO o han vist reduïda la seva jornada laboral.

 

Per això, des de l'Ajuntament s'ha obert un servei d'informació sobre les mesures adoptades per les diferents administracions en matèria d'habitatge i, a les quals, s'hi podran acollir les famílies afectades. Així, per exemple, pel que fa als llogaters, hauran de fer una sol·licitud demanant un ajornament del pagament del lloguer al propietari. Ho hauran de fer abans del dia 2 de maig i, la propietat, haurà de respondre en el termini màxim de 7 dies.

 

En el cas que l'habitatge on viu el llogater sigui d'un 'gran' propietari (banc, empresa, parc públic), la propietat podrà oferir una moratòria en el pagament del lloguer o la reducció del 50% de la renda del lloguer durant el temps que duri l'estat d'alarma i les mensualitats següents si el termini fos insuficient, amb un termini màxim de 4 mesos. Per poder-s'hi acollir, és requisit indispensable que els llogaters demanin al propietari l'ajornament o la reducció del 50% del lloguer amb els formularis que es podran descarregar a la web de l'Ajuntament i que també es podran trobar a Serveis Socials (edifici Vallsgenera) i al vestíbul de l'Ajuntament, en ambdós casos, de les 10h a les 13h.

 

En canvi, si el llogater viu en un habitatge d'un 'petit' propietari, aquest podrà oferir també una pròrroga en el pagament del lloguer, o bé, una altra alternativa per retardar o fraccionar el deute. Per aquest cas, l'arrendatari pot intentar consensuar amb el propietari una altra mesura facilitadora de pagament. I, com en el cas anterior, el llogater també haurà de d'emplenar el formulari destinat a tal efecte si es vol acollir als ajuts.

 

A banda de mesures per als lloguers, també n'hi ha en matèria hipotecària. Fins al pròxim 3 de maig es pot presentar una sol·licitud davant l'entitat financera amb la que es va signar el préstec o el crèdit hipotecari de l'habitatge habitual perquè, l'entitat, suspengui el pagament del deute hipotecari (amortització de capital i interessos) durant el termini d'un mes, sense perjudici de les pròrrogues que puguin acordar-se per part del govern espanyol. Durant aquest termini no es podran meritar interessos, no es podran cobrar interessos moratoris, ni es podrà aplicar la clàusula de venciment anticipat del contracte.