L'Ajuntament de Valls retarda el pagament d'alguns impostos a causa de la crisi sanitària

Ara només s'inicia el període de cobrament de les ordenances que es van ajornar a l'inici de la Covid-19: vehicles, guals i cementiri

L'Ajuntament de Valls ha ajustat els calendaris fiscals de 2020 retardant un mes el pagament de les ordenances. D'aquesta manera, ara només s'inicien el període de cobrament de l'impost de vehicles de tracció mecànica i les taxes de guals i de cementiri, en els tres casos, ordenances que tenien fixat el pagament a partir del mes de març però que l'Ajuntament va ajornar arran de la situació per la Covid-19. Aquestes tres ordenances es podran saldar durant els mesos de juny i juliol, finalitzant el període de recaptació voluntària el 31 de juliol.

Per a la resta d'ordenances, el calendari fiscal es retarda un mes. Així, dues de les principals ordenances com són la taxa de recollida d'escombraries i l'impost de béns immobles que, en exercicis anteriors començaven el període de pagament voluntari del primer fraccionament dels rebuts a finals de juny, aquest 2020 no es començaran a pagar fins a finals de juliol. Així, s'ha establert que, tant per a la taxa d'escombraries com per a l'IBI urbà, el primer fraccionament en voluntària serà entre el 30 de juliol i el 30 de setembre. En aquestes dues ordenances, el segon fraccionament dels rebuts es podrà pagar entre el 2 de setembre i el 2 de novembre. Per la seva banda, l'Impost d'Activitats Econòmiques que començava a pagar-se a finals de juliol, també es retardarà un mes. En aquest cas, el període de pagament en voluntària de l'IAE s'estableix entre el 2 de setembre i el 2 de novembre.

Es mantenen a la vegada les opcions de fraccionament dels rebuts d'escombraries i de l'IBI, en la modalitat concreta de pagament en sis mesos sense interessos, quan l'import d'aquests superi els 100 euros. Aquesta opció de fraccionament a sis mesos es pot sol·licitar fins al 30 de juny tant per a l'IBI com per a la taxa d'escombraries.

El tràmit es pot efectuar presencialment a l'oficina del servei de BASE de la Diputació de Tarragona a Valls, però també es poden obtenir els impresos de sol·licitud de fraccionament a través de la pàgina web de l'organisme a la secció d'impresos i models i descarregar-se el document Model 106 «ajornament o fraccionament en període voluntari. Aquest imprès el contribuent el pot trametre per correu postal a l'adreça esmentada anteriorment. L'opció del fraccionament a 6 mesos dels rebuts d'escombraries i de l'IBI és només una de les possibilitats del servei de BASE, que compta també amb un ventall més ampli d'opcions per al pagament dels diferents impostos i taxes fiscals.

"Atenció joves: Valls té una proposta diferent per a aquest estiu" "El greu problema de l'Alt Camp i la Conca que s'ha accentuat durant el confinament"