La Riba delega la gestió dels residus al Consell Comarcal

Amb aquesta nova incorporació, el Consell ja presta aquest servei a un total de 19 municipis de la comarca de l’Alt Camp

El darrer ple del Consell Comarcal de l’Alt Camp de l’any 2018, el passat dijous 27 de desembre, va adoptar per unanimitat un dels acords més important de l’ens supramunicipal en la present legislatura, ja que  s’ha acceptat la delegació de competències de l’Ajuntament de la Riba en matèria de gestió de residus municipals que comprèn la recollida, el transport, l’emmagatzematge, la valorització, el tractament i la disposició dels residus municipals d’origen domèstic i d’origen comercial assimilables als municipals. Amb aquesta nova incorporació, el Consell ja presta aquest servei a un total de 19 municipis de la comarca de l’Alt Camp.

Transport escolar obligatori als nuclis de població de l'Alt Camp

Aquesta sessió plenària també va servir per aprovar una moció sobre el transport escolar obligatori que constata la desigualtat d'oportunitats que pateixen les famílies que viuen en nuclis de població de l’Alt Camp que, malgrat estar dins del municipi del seu centre escolar, tenen una distància al centre igual o superior a d'altres que estan en un municipi veí, i en canvi, no tenen el dret a transport escolar obligatori, ja que el Decret 161/1996 estableix com a transport escolar obligatori només aquell que correspon a alumnes que han de desplaçar-se fora del terme municipal, sense criteris de distància.

Amb aquesta moció aprovada per unanimitat, el Consell Comarcal insta al Govern de la Generalitat a iniciar el més aviat possible, la revisió del Decret 161/1996 pel qual es regula el servei escolar de transport per tal de  facilitar el desplaçament de l'alumnat en l'educació obligatòria, amb criteris de distància en la determinació del transport escolar obligatori. Aquesta moció també insta al Departament d’Educació dels Serveis Territorials de Tarragona a crear una taula de treball territorial (Alt Camp) per poder tractar el tema en qüestió amb més concreció. Aquesta proposta serà enviada a tots els municipis de la comarca perquè s’hi adhereixin.