Dron submarí del Port de Tarragona discover

El Port de Tarragona farà servir un dron submarí per inspeccionar l'estat dels molls

Les inspeccions s'emmarquen dins el Pla de Conservació del Port durant un període de tres anys

El Port de Tarragona farà servir un dron submarí per dur a terme les inspeccions i seguiment de les seves infraestructures, amb un cost de 189.000 euros i una durada de tres anys, segons es recull al Pla de Conservació del Port.

Dins aquest pla s'estableixen unes pautes a seguir de manera periòdica, a través d'inspeccions per tal de determinar l'estat de conservació dels grans elements de la infraestructura del Port com dics, molls o ponts. L'objectiu principal és prevenir i detectar possibles avaries abans que es produeixin i evitar danys o accidents, establint les reparacions o actuacions que s'hi hagin de fer.

Aquest servei ja ha estat adjudicat i les inspeccions contractades a realitzar, durant els pròxims tres anys, són les següents:

  • Inspecció visual submergida de tots els paraments verticals dels molls fins al fons marí i dels dics exteriors, realitzada amb un ROV (un dron submarí).
  • Inspecció visual emergida de tots els paraments verticals dels molls i dels dics exteriors, realitzada amb dron i per persones.
  • Control taquimètric dels paraments verticals dels molls amb un dron per controlar els assentaments.
  • Batimetria amb una sonda multifeix per estudiar el fons marí.
  • Estudi amb làser lateral dels paraments dels molls i paraments verticals per detectar avaries.
  • Inspecció visual dels ponts.

El moll de Cantàbria ha estat el punt de partida de les tasques d'inspecció, que han començat amb una inspecció visual submergida, mitjançant l'ajuda d'un ROV, o dron submarí. Aquest aparell serà l'encarregat de realitzar les inspeccions fins a principis de l'any que ve, fins a completar tots els molls del Port de Tarragona.

Un cop acabades les tasques amb el dron submarí es continuarà treballant en la resta d’inspeccions a
realitzar utilitzant altres sistemes com sondes o làsers.


Comentaris