Solivella treu a licitació la gestió del bar i local de la Societat

Les ofertes es poden presentar fins al 2 de setembre a les oficines municipals
El poble de Solivella acollirà l'edició del concert comarcal d'enguany | Redacció

 

L’Ajuntament de Solivella ha tret a licitació la gestió del bar i del local civic-sociocultural la Societat, un equipament municipal que, a més de servei de bar, compta amb sales polivalents, sala de lectura i punt TIC i consultori mèdic. En aquest sentit, l’autorització municipal a ocupar i gestionar el bar de la Societat també comporta l’ocupació i utilització del cafè, bar i cuina, l'espai del jubilat i pensionista i el semi-soterrani de l'edifici.  

 

Segons el plec de clàusules, el consistori ha informat que la concessió s'atorga per un termini màxim de 2 anys, prorrogables fins a un màxim de 5 anualitat (1+1+1) anys per acord d'ambdues parts, prèvia petició del concessionari amb una antelació mínima d'un mes a la finalització de la concessió.

 

Alhora, la utilització privativa del domini públic genera l'obligació en el concessionari d'abonar el corresponent cànon a l'Ajuntament de Solivella. El cànon de sortida a l’alça per resultar adjudicatari de la concessió demanial és de 350 euros mensuals més els impostos corresponents.