Obres al pont de la Palanca a l'Espluga

Recuperat el 100% del sistema de sanejament de les aigües residuals de Montblanc i l'Espluga i Vimbodí

La riuada del 22 d'octubre de 2019 va afectar greument aquestes instal·lacions

Arran dels aiguats de l'octubre de l'any passat, els sistemes de sanejament de Montblanc, l'Espluga de FrancolíVimbodí, gestionats pel Consell Comarcal de la Conca de Barberà, es van veure greument afectats i han estat objecte d'obres d'arranjament, reconstrucció i neteja de col·lectors i estacions depuradores. Així, els tres sistemes de sanejament es troben totalment restaurats i tractant la totalitat de les aigües residuals a les depuradores, tant a Montblanc des de el mes de maig com a l'Espluga de Francolí i Vimbodí des d'aquest mes de setembre. A dia d'avui es pot confirmar que no hi ha cap punt d'abocament al riu Francolí i les obres han tingut una gran envergadura per la gran afectació que van patir aquestes instal·lacions.  

A Montblanc, per exemple, s'ha realitzat la reparació i neteja de tot el tram de col·lector que va des de la depuradora fins abans d'arribar al pont Nou, que suposa un total d'1,5 km de col·lector. Aquest nou tram canvia de traçat enfront l'original per millorar la seva gestió i conservació, i transcorre per l'actual camí de la Font de la Ceba fins passat el Pont Nou, on travessa el riu i s'uneix al punt on ja es troba el col·lector reparat. Pel que fa la depuradora, s'ha fet la neteja i recuperació de tot el tram de jardineria afectat per la inundació de la depuradora per la riuada, i reposició dels subministraments que es van malmetre (cabalímetres, bombes, etc.).

El sistema de sanejament de l'Espluga de Francolí es va veure greument afectat, ja que el col·lector va desaparèixer en la seva totalitat en el tram que va del Pont de la Palanca fins a la depuradora, de gairebé un kilòmetre de longitud. Aquest tram està totalment construït de nou i s'ha realitzat la connexió amb els col·lectors en baixa del municipi. També s'ha realitzat la nova construcció d'una zona de pretractament de l'aigua residual a l'entrada de la depuradora, que millorarà el funcionament de la depuradora i optimitzarà el consum energètic d'aquesta.


El tram de col·lector que transporta les aigües residuals de Vimbodí fins al Parc Fluvial de l'Espluga de Francolí, un tram de més de 5 km, es va veure afectat de diverses maneres: trams amb desaparició del col·lector, trams amb trencaments puntuals i trams amb obturacions. Primerament es van reposar de nova construcció totes les connexions del col·lector de sanejament amb les sortides del clavegueram municipal, que havien quedat totalment desaparegudes o greument malmeses. S'han realitzat les obres de més de 5 km de col·lector fent trams de nova construcció, s'han reparat esquerdes i construccions de nous pous de registre que es trobaven malmesos o desapareguts.


Aquestes obres, les quals s'han realitzat per via d'emergència degut a la gravetat de la situació, han estat coordinades pel Consell Comarcal de la Conca de Barberà amb el vistiplau de l'Agència Catalana de l'Aigua i amb coordinació amb els ajuntaments de Montblanc, l'Espluga de Francolí i Vimbodí i els serveis tècnics i d'aigües municipals. L'execució ha estat realitzada per l'empresa Depuración de Aguas del Mediterráneo SL i la direcció d'obra per l'empresa Colomer i Rifà SCP.


Comentaris