L'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant aprova la nova organització municipal

L'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant aprova la nova organització municipal

En la sessió plenària extraordinària d'avui, dijous 4 de juliol, s'ha donat llum verda a les assignacions de les noves regidories

Aquest dijous, 4 de juliol,  s'ha celebrat una sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant  en la qual l'alcalde, Alfons Garcia, ha donat compte a diversos decrets i la resta de membres del consistori han pres diversos acords en matèria d'organització municipal. Així doncs, l'alcalde ha nomenat com a tinents d'alcalde als següents regidors: Núria Ortiz  serà la primera tinent d'alcalde, María José Gómez  ocuparà el càrrec de segona tinent d'alcalde, Frederic Escoda serà el tercer tinent d'alcalde i, finalment, Diego García  serà el quart tinent d'alcalde. 

En aquest context,  els tinents d'alcalde hauran de substituir les funcions de l'alcalde  en la seva totalitat i per ordre del seu nomenament, en cas d'absència, malaltia o impediment que impossibiliti al batlle exercir les seves atribucions, així com portar a terme les funcions de l'alcalde en els supòsits de vacant de l'alcaldia, fins que prengui possessió el nou alcalde. La Junta de Govern Local, presidida per l'alcalde, estarà integrada per aquests quatre regidors i celebrarà la sessió constitutiva el pròxim  9 de juliol a les 9.30 hores. L'alcalde ha donat compte a la sessió plenària de quines són les competències que ha delegat expressament envers la Junta. 

També s'han pactat les noves regidories 

A la sessió plenària d'aquest 4 de juliol també s'ha donat llum verda al nomenament i assignació de les diferents regidories i patronats, segons el següent desglossament: Núria Ortiz Sánchez serà la titular de la Regidoria de Cultura i Patrimoni, Regidoria d'Ensenyament i Regidoria de Comunicació i Participació. María José Gómez Fernández  serà la titular de la Regidoria d'Ocupació, Emprenedoria i Planificació Estratègica; Regidoria de Comerç i Turisme; i Regidoria d'Indústria i noves energies. Frederic Escoda Gil serà el titular de la Regidoria d'Hisenda, Regidoria de Medi Ambient i Medi Natural i Regidoria de Via Pública i Mobilitat. Diego García Vera s'ocuparà de la Regidoria d'Esports, Regidoria de Joventut i Regidoria de Festes. Lupe Capella Castellví  serà la titular de la Regidoria de Benestar Social, Salut i Igualtat; i Regidoria de Seguretat i Protecció Civil. Finalment, Alfons Garcia Rodríguez serà el titular de la Regidoria d'Urbanisme i Regidoria d'Administració Oberta i Recursos Humans. 

Les retribucions econòmiques que percebran els membres

També han quedat aprovades les retribucions econòmiques que percebran els membres de la corporació, en funció de les responsabilitats i la dedicació que tindran. Segons s'ha establert,  l'alcalde, Alfons Garcia, que exercirà el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva, cobrarà 45.000 euros bruts anuals. La  segona tinent d'alcalde i el quart tinent d'alcalde  també exerciran les seves tasques en règim de dedicació exclusiva i percebran  28.000 euros i 34.000 euros bruts anuals respectivament.

La  primera tinent d'alcalde cobrarà 24.000 euros  bruts a l'any i el  tercer tinent d'alcalde 20.000 euros bruts anuals, tots dos tindran una dedicació parcial del 90% i del 75%, respectivament. Lupe Capella, com a regidora amb responsabilitats de govern, cobrarà fins a un màxim de 20.000 euros, per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats. 

Pel que fa als regidors de l'oposició  podran percebre fins a un màxim de 7.000 euros per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats (l'import per assistència al ple serà de 450 euros; per assistència a la Junta de Govern Local, de 300 euros; i per assistència a comissió informativa, de 150 euros). Pel que fa a les assignacions per als grups municipals, s'ha fixat un component fix de 365 euros anuals per a cada grup i un variable de 625,20 euros anuals que es multiplica pel nombre de regidors de cada grup. En conseqüència, les assignacions anuals seran de  4.116,20 euros per al PSC (6 regidors);  1.615,40 euros per Junts per Catalunya (2 regidors); i  990,20 euros per a la resta de grups municipals (FIC, ERC, CUP, Cs i PP) que tenen un regidor cadascun. 

S'ha acordat la constitució de les diferents comissions informatives

D'altra banda, el Ple de l'Ajuntament ha aprovat el règim de periodicitat de les sessions plenàries: la sessió ordinàriatindrà lloc cada dos mesos, l'últim dijous de cada dos mesos senars a les 18.00 hores; i la sessió extraordinària, quan la convoqui Alcaldia, sigui per iniciativa pròpia o a sol·licitud d'almenys una quarta part del nombre legal de membres de la Corporació, sense que cap regidor pugui sol·licitar-ne més de tres a l'any. També s'ha aprovat la periodicitat de les sessions de la Junta de Govern Local que serà tots els dimarts a les 9.30 hores, tot i que, quan estigui convocada la Comissió informativa de Serveis Interns, es convocarà  a les 17.00 hores; i la sessió extraordinària serà quan el president ho decideixi. 

El Ple també ha acordat la constitució de les següents comissions informatives municipals, de tal manera que la presidenta de la Comissió informativa municipal de Serveis a les Persones serà Núria Ortiz. Pel que fa a la Comissió informativa municipal de Promoció Econòmica María José Gómez Fernández en serà la presidenta; Lupe Capella Castellví serà la presidenta de la Comissió informativa municipal de Serveis Interns. Finalment, Frederic Escoda Gil serà el president de la Comissió informativa municipal de Serveis Territorials, pel que fa als membres de les diferents comissions seran tots els regidors que integren el Plenari de la Corporació.