GRUP DE FACEBOOK:

Fes click AQUÍ i uneix-te al nostre Grup Oficial de Facebook! Notícies, enquestes i moltes opinions sobre tot el que passa a les comarques de Tarragona.

Obren una convocatòria d'ajuts per a persones amb dificultats econòmiques a Reus

El consistori ha reservat una dotació de fins a 455.000 euros dividits en quatre línies d'ajuts
L'Ajuntament de Reus obre una convocatòria d'ajuts per a persones amb dificultats econòmiques | Ajuntament de Reus

 

 

A partir d'aquest dimarts, 21 de maig, l'Ajuntament de Reus obre la convocatòria de quatre línies de subvencions a persones amb dificultats econòmiques, amb una dotació pressupostària de 274.000 euros, ampliables fins a un màxim de 455.850.

 

D'aquesta manera, el consistori reusenc oferirà ajudes per tal d'evitar la pobresa energètica a la ciutat; per al foment del servei públic de proveïment i sanejament de l'aigua potable; en mobilitat, escombraries i habitatge; i perquè les persones amb discapacitat puguin accedir a la targeta de transport públic municipal.

 

 

 

Diversos ajuts a Reus per persones amb dificultats econòmiques

 

Ajut per contribuir a evitar la pobresa energètica

Es pot sol·licitar fins al 31 d’octubre. Enguany, per primer cop, per presentar aquesta sol·licitud cal demostrar que s’han seguit les recomanacions del Punt d'Assessorament Energètic (PAE). Si totes les recomanacions han estat acomplertes, es podrà percebre el 100% de la quantitat de la subvenció; si només se n'han realitzat algunes, se subvencionarà un import màxim del 50%, i si no se n'ha realitzat cap, es denegarà la subvenció.

 

Ajut per al foment al servei públic de proveïment i sanejament d'aigua potable

Es pot sol·licitar fins al 31 d’octubre. La quantitat a percebre de la subvenció concedida per als beneficiaris de l’ajut s’estableix en funció de l’import satisfet per la facturació emesa des dels mesos de gener a setembre i com a màxim, les següents quantitats: Per a unitats familiars d’un sol membre, 70 euros de l’import anual pagat. Per a unitats familiars de 2 membres, 100 euros de l’import anual pagat. Per a unitats familiars superiors a 2 membres, 140 euros de l’import anual pagat.

 

Ajut a la mobilitat, escombraries i habitatge

Es pot sol·licitar fins al 31 d’octubre. Agrupa les següents línies: Subvencions per a les persones que concorren en una determinada situació de mobilitat; i subvencions per a persones amb escassos recursos econòmics, en les següents sublínies: Ajut de la taxa municipal per la recollida domiciliària d’escombraries i residus sòlids urbans; i Ajut per al foment del manteniment d’un habitatge en propietat.

 

Per a les persones que concorren en una determinada situació de mobilitat, la quantitat a percebre serà una quantitat equivalent al 50% de la taxa per a l’entrada de vehicles a través de les voreres; o del 80%, quan el beneficiari de la subvenció o algun dels membres de la seva unitat familiar que convisqui amb ell, acrediti una disminució amb un grau superior al 65%.

 

Per a les persones que concorren a l'ajut sobre la taxa municipal per a la recollida domiciliària d'escombraries, la quantia de l’ajut serà una quantitat equivalent al 80% de la taxa per recollida d’escombraries de l’any en curs pagada pel beneficiari de la subvenció.

 

Per a les persones que concorren a l'ajut per al foment del manteniment d'un habitatge en propietat, la quantitat a percebre serà l’equivalent al 25% de la quota de l’Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana. Quan el rebut de l’IBI tingui una bonificació prevista en les ordenances municipals, la quota bonificada sumada a la subvenció concedida no podrà ser mai superior al 90% del rebut.

 

Ajut als discapacitats per accedir a la targeta de transport públic

Es pot sol·licitar fins al 15 de desembre. La dotació econòmica a subvencionar es determinarà a partir de l’aplicació dels barems previstos a la convocatòria.