Imatge de la zona enjardinada del parc de Mas Iglesias

Reus treu a licitació el contracte de manteniment de la jardineria per un milió d'euros l'any

Té una durada de dos anys, prorrogables a dos més

L'Ajuntament de Reus ha tret a licitació aquest dimarts, 12 de gener, el contracte del servei de manteniment dels espais verds del terme municipal. El contracte té un pressupost anual de licitació d'1.092.988,02 euros (IVA inclòs) i una durada de dos anys, prorrogables a dos més. 

El contracte de licitació preveu el manteniment de les  zones verdes, jardins públics i espais públics enjardinats per mantenir-nos en el millor estat possible. Els tècnics de l'Àrea de Via Pública seran els encarregats de supervisar els treballs. Concretament, els treballs a realitzar seran els següents:

Neteja, desherbat i manteniment general: Neteja de restes vegetals, desherbat en llocs sense vegetació, eliminació i reposició d'elements vegetals en mal estat, i manteniment i neteja d’embornals i cunetes, entre altres.

Tanques vegetals: Retalls en tanques vegetals i coníferes, seguit dels tractaments fitosanitaris.

Arbres i arbustos: Esporga i reposició, d’acord amb les necessitats de cada espècie. Es faran actuacions específiques per als arbres i arbredes definits com de caràcter exemplar.

Tractament fitosanitari: Tractaments necessaris perquè la vegetació presenti un bon estat fitosanitari, aplicant els criteris de lluita integrada adients en cada cas.

Gespes: Es preveuen treball de regeneració, adob, sega, retall i reg.

Flor de temporada: Canvi de la flor de temporada segons necessitats, els parterres no restaran sense planta més de quatre setmanes (planta subministrada per l'Ajuntament, fora del contracte).

Manteniment de la Xarxa de Reg: Reparació d’avaries en els sistemes de reg i programació.

D'altra banda, l'empresa licitadora haurà de preveure que un equip estigui disponible per atendre aquells serveis d'urgència fora de l'horari habitual, amb les actuacions corresponents pel cas de recollida de brancatge, tala d'arbres perillosos a conseqüència de tempestes o d'altres situacions extraordinàries.