1 de 10
MOBILITAT

L'ordenança de Reus recomana, però no obliga, que patinets i bicis tinguin assegurança

Com passa amb el casc, la normativa local deixa en mans de la DGT que es converteixi en un requisit necessari

La normativa regula la circulació de tots els vehicles a tots els carrers de la ciutat | Miguel Cabrerizo
per Jordi Olària Gras, Reus | 14 d'abril de 2023 a les 06:00 |
L'Ordenança de Mobilitat Sostenible de Reus ha de ser l'eina bàsica per regular la circulació als carrers de la ciutat, però també per preveure tots els usos que s'hi poden donar. A grans trets suposa una actualització de la normativa anterior, de 1992, que havia quedat notablement desfasada en alguns aspectes. Un exemple clar són les noves formes de mobilitat, com els patinets elèctrics, o els usos actuals de les bicicletes.

També es deixa preparat el marc normatiu per implantar zones de baixes emissions —quan es decideixi fer-ho—, en consonància amb el projecte tècnic que ha de sortir pròximament a licitació. L'Ordenança de Mobilitat Sostenible es presenta com una eina per "configurar els drets i deures de les persones usuàries de les vies públiques, és a dir, vianants, conductors de vehicles amb motor o sense i de vehicles de mobilitat personal". Un dels objectius que persegueix és "fer compatibles les diferents necessitats i usos de les vies públiques, de manera equilibrada i equitativa entre les diferents persones usuàries".


Tot i això, també es deixa clar al redactat que "com a norma general, s'ha de donar prioritat als vianants, a qui utilitzi vehicles més vulnerables enfront dels altres, al transport públic i als vehicles d'emergència en servei actiu". Defineix els diferents tipus de vies i carrers que hi ha a la ciutat, des dels exclusius per a vianants fins a les grans avingudes. Per a cada tipologia s'estableixen normatives i restriccions, per exemple pel que fa a la velocitat màxima.
 

La velocitat màxima s'homogeneïtza cap als 30 km/h

Bona part de la ciutat quedarà limitada a 30 quilòmetres per hora, un canvi que ja fa temps que s'ha anat implantant, i a les zones residencials, aquest límit queda reduït a 10 km/h. A l'altre cantó de la balança hi ha les "grans avingudes", que es defineixen com "vies de circulació especialment condicionades en les quals la velocitat màxima de circulació és de 50 km/h i disposen de dos o més carrils per sentit de circulació". A la descripció s'hi ajusta bona part del cinturó urbà de Reus, tot i que actualment té limitacions que varien entre els 30 quilòmetres per hora, els 40 i els 50.


El redactat final de l'Ordenança de Mobilitat Sostenible ha incorporat alguna de les al·legacions presentades durant el procediment. Un dels canvis és permetre la circulació de bicicletes i vehicles de mobilitat personal (VMP) als carrers residencials. Com passarà amb la resta de vehicles, hauran de circular adaptant-se a la velocitat dels vianants i mai per sobre dels 10 km/h.

Tot i això, caldrà adaptar "la marxa a la de la persona vianant, arribant a aturar la bicicleta quan sigui necessari per a garantir la prioritat d'aquesta". La prioritat en aquests carrers serà per als vianants, en segon lloc, per a les bicicletes i VMP i, en tercer lloc, per a la resta de vehicles. L'ordenança també marca que s'ha de mantenir una distància d'almenys un metre respecte als vianants i a les façanes.

 

L'Ordenança de Mobilitat Sostenible regula la circulació de patinets i bicicletes

Una altra tipologia de via són els parcs i jardins públics, on bicis i patinets podran circular pels carrils corresponents, si n'hi ha, o per les zones específicament senyalitzades. La limitació de velocitat serà, en qualsevol cas, de 10 km/h. Els infants de fins a 10 anys sí que podran anar en bicicleta pels parcs i jardins on no hi hagi carrils senyalitzats, però no per les zones enjardinades.

La normativa aborda, per primera vegada, l'existència de patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal (VMP). Els tracta de manera separada de les bicicletes i també els distingeix dels patins, els monopatins i els patinets que no són elèctrics. Pel que fa als VMP, "hauran de disposar d'un certificat de circulació que garanteixi el compliment dels requisits tècnics exigibles".


També hauran de comptar amb els dispositius d'il·luminació, reflectants i sonors que marqui la Dirección General de Tráfico. La seva circulació, fins ara, s'havia regulat a través de l'Ordenança de Civisme, i ja s'indicava que havien de circular per la calçada, pels carrils bici o per les zones habilitades, però mai per la vorera. Ara se'n regula, també, l'edat mínima que cal per conduir un VMP, que és de 15 anys si la DGT no aprova una normativa que ho contradigui.
 

El casc i l'assegurança per a bicicletes i patinets queden com a recomanacions

S'equipara els usuaris de VMP i de bicicletes als conductors d'altres vehicles en sentits com l'obligació de sotmetre's a tests d'alcoholèmia o drogues si ho requereix la policia o la prohibició de fer servir auriculars o telèfons mòbils. Hauran de tenir timbre i es recomana fer servir casc, però es deixa en mans de la DGT fer-ho obligatori. En el cas de les bicicletes, el casc per dins del nucli urbà només és obligatori per als infants i joves de menys de 16 anys.

Pel que fa a l'assegurança de responsabilitat civil amb cobertura en cas d'accident, l'ordenança la menciona com una recomanació per a VMP i bicicletes si no és que la normativa superior l'estableix com una obligació. Tots dos vehicles han de circular pels carrils bici segregats —en cas que n'hi hagi— a una velocitat màxima de 20 km/h, mentre que els que estan marcats sobre voreres tenen un límit de 15 km/h.

Pel que fa als aparcaments, patinets i bicicletes han de fer servir els mateixos i, en cas que no n'hi hagi de lliures en un radi de 50 metres, podran aparcar-se a la via pública, però amb restriccions. Per exemple, no es poden lligar als arbres ni al mobiliari urbà, ni aparcar en voreres de menys d'1,80 metres d'amplada.
Participació